Rješenja za održive i pametne gradove

PLAN RAZVOJA GRADA

(Strateško planiranje i upravljanje

razvojem grada)

PLAN RAZVOJA GRADA

Svaki plan razvoja grada treba uzeti u obzir koncept održivog razvoja, digitalizacije i tehnološkog napretka. Nadolazeće promjene će utjecati na kvalitetu života, gospodarstvo, energetski sustav, prijevoz, stanovanje, proizvodnju hrane, turizam… Na temelju vizij e razvoja grada i uz primjenu održivih koncepata razvoja gradova omogućit će se da p rojekti planirani unutar kratkoročnog razdoblja (2-4 godine) budu održivi i donesu dodatnu vrijednost gradu, građanima i gospodarstvu.

SMJERNICE ZA IZRADU PLANA RAZVOJA G

RADA

1. Održivost i digitalizacija trebaju biti utkani u provedbene programe i planove razvoja grada 2. Akcijski planovi trebaju proizlaz iti iz razumijevanja novih koncepata razvoja, tehnologija, rizika i koristi/troškova (cost/benefit analize). 3. Prilagoditi strategiju i planove p rema veličini grada i okruženju 4. Nužno je osnaživanje ljudskih re sursa grada i uspostava okvira za provedbu

KAKO KREIRATI I PROVESTI PLAN RAZVOJA

4. MJERE I AKTIVNOSTI

izrada idejnih rješenja i utvrđivanje izvodljivosti

3. RAZVOJNI SMJEROVI i VIZI

JA

usklađivanje s potrebama, potencijalima i resursima grada

1.

EDUKACIJA

Usvajanje znanja i osvještavanje dionika (novi koncepti razvoja, održivost i digitalizacija )

5. PROJEKTIRANJE

realizacija plana razvoja kroz provedive projekte

2. ZRELOST

Analiza i utvrđivanje zrelosti unutar ključnih razvojnih područja

TRI (3) NUŽNE ODLIKE GRADOVA

PAMETAN GRAD autonoman i upravljiv uz pomoć digitalnih tehnologija
ODRŽIV GRAD koji upravlja svojim resursima i prostorom na održiv način
OTPORAN GRA D koristi tehnologije i rješenja za otpornost na krize
Izazovne društvene, demografske i gospodarske okolnosti na razini države, lokalnih jedinica i EU) traže da gradovi postignu održivost, koriste tehnologiju i digitali zaciju u svim segmentima, kako bi postali otporniji na krize i promjene ali i postali atraktivnije mjesto za život i ulaganja.

PODRUČJA I POTENCIJALI RAZVOJA GRADA

Inovacije i društvo
Kružna ekonomi ja
Obnovljivi izvori e nergije (energe tska samodostatnost)
Stanovanje i urbanizam
Bioraznolik ost i hrana
Pametne industrije (turizam i poljoprivreda...)
Zelena infrastruktur a
Mobilnost

Kvaliteta PLANA RAZVOJA grada ovisi o multi-disciplinarnom pristupu područjima koja predstavljaju ključne izazo

ve

gradova u narednom razdoblju kao i kapacitetu za prepoznavanje prilika

za nov

e projekte, inovacije i stvaranje dodane

vrijednosti za građane, gospodarstvo i cijeli ekosustav.

Edukacija i podrška
Idejna rješenja i provedba prioriteta
Akcijski planovi i studije

Rješenja

za ruralni r azvoj (turizam i poljoprivre da), zbrinjavanje otpada, energetiku , industriju i digitalizaciju, z elenu in frastrukturu i urbanizam

Strategije

Izrada PLANA RAZVOJA i kreiranje strate gija ODRŽI VI H i PAMETNIH gradova.

Projektiranje

u području digitalizacij e i zelene tranzicije

USLUGE I RJEŠENJA

CROTECHHUB je u jedinstvenoj poziciji da zbog dosadašnjeg iskustva i metodologije rada može sagl edati problematiku grada s razine strategije, projektiranja i provedbe.

DODANA VRIJEDNOST

utvrditi doprinos povećanju kvalitete života

RESURSI

osigurati znanje i kapacitete upr ave

ODRŽ

IVOST

utvrditi provedivost mjera i p rojekata!

TROŠAK

prepoznati skri vene troškove u rizičnim projektima

OKV

IR

kako osigurati vo đenje projekta i ostvarenje ciljeva

NAŠ PRISTUP STRATEŠKOM PLANIRANJU

“Sreća je ono što se događa kada priprema susreće priliku.”⁣ - Seneca, Grčki filozof
CroTechHub (CTH) je ‘one-stop-shop’ tehnološko inovacijski hub usmjeren na konceptualizaciju, strateško planiranje i provedbu integriranih projekata koji se oslanjaju na inovacije, digitalizaciju i tehnologije i modele dobrog upravljanja. CTH posjeduje dokazana iskustva i znanja iz višestrukih područja kružne ekonomije, održ ivog razvoja, strateškog planiranja i upravljanja, kao i uspješne prijave i provedbe EU p rojekata. Naš tim se sastoji od tehnologa, urbanista, inženjera, digitalnih eksperata i savjetnika za poslovno upravl janje i strateško planiranje s fokusom na holistička rješenja.
Tel: +385 92 3269706 Email: info@crotechhub.com Web: http://c rotechhub.com Zagreb, Hrvatska

O NAMA

Primjeri projekata na kojima su sudjelovali naši stručnjaci

Strategija razvoja p ametne županije, Karlovačke Županije Smart city strategija grada Đakova Podrška osnivanju Digitalnih inovacijskih hub-ova (DIH) u gradovima i županijama CITYCIRCLE - projekt uv ođenja k ružne ekonomije za grad Varaždin Izrada Provedbenog programa za gradove Vrlika, Trilj i Duga Resa Projekti zelene inf rastrukture gradova i općina višestruki tehnološki projekti iz područja upravljanja otpadom, energetike…
• • • • • • •
1 / 1
Previous page Previous page
Next page Next page
100%
Zoom out Zoom out
Zoom in Zoom in